W dniach 9 – 12 września 2018 roku w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Konferencja co roku organizowana jest przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tym roku wśród organizatorów znaleźli się również: Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG, a także Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Katedry Górnictwa Odkrywkowego konferencja ta została powołana w celu „szerzenia najnowszej wiedzy z zakresu praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego, jak również w celu wymiany doświadczeń”. Początkowo konferencja odbywała się na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, jednak od zeszłego roku wydarzenie to zostało przeniesione do Kościeliska. W tegorocznej edycji Szkoły wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, kopalń odkrywkowych, urzędów górniczych oraz firm zaplecza technicznego, co w sumie wyniosło ponad 200 uczestników.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji odbyło się w poniedziałek. Podczas otwarcia wręczone zostały powołania do Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN, a także wyróżnienia „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego” – wręczane osobom wspierającym tę branżę. Po otwarciu obrad, jako pierwszy swój referat wygłosił prof. Zbigniew Kasztelewicz, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestię istnienia branży węgla brunatnego. Następnie swoje wystąpienia zaprezentowały firmy należące do grona Złotych Sponsorów konferencji. Wśród nich znalazły się między innymi firmy takie jak: Austin Powder Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o., czy Kopalnie Dolomitów S.A. w Sandomierzu. Tematyka wystąpień w pierwszym dniu obrad dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej, jak również poruszała kwestię bezpieczeństwa podczas wydobywania kopalin. Wieczorem uczestnicy konferencji mogli odpocząć przy dźwiękach muzyki Aloszy Awdiejewa.

W drugim dniu obrad zaprezentowano nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystywane przy produkcji kruszyw, dotyczące między innymi pomiarów geodezyjnych, procesu transportu, czy odwadniania kopalń odkrywkowych. Swoje wystąpienia zaprezentowali tu głównie przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Wyższego Urzędu Górniczego, a także producentów maszyn górniczych takich jak: Caterpillar Poland, czy Liebherr Polska Sp. z o.o. W tym dniu zainteresowanie budził przede wszystkim symulator koparki firmy Volvo, dzięki czemu każdy chętny mógł spróbować swoich sił jako operator koparki.Drugim blokiem tematycznym w tym dniu było zagadnienie dotyczące rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych. Można tu było usłyszeć o osiągnięciach, jakie uzyskały w tej dziedzinie kopalnie w Koninie i Bełchatowie. Ostatnią część obrad tego dnia stanowił blok hydrologiczny. W tegorocznej edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego wzięła udział również firma BFirst.Tech. Nasi przedstawiciele reprezentowali firmę na specjalnie przygotowanym stanowisku promocyjnym, wśród innych firm promujących się na konferencji.W ostatnim dniu konferencji przedstawiona została problematyka kamieni blocznych w Polsce, jak również poruszono tematykę maszyn górniczych wykorzystywanych w górnictwie odkrywkowym. W tym dniu zaprezentowano także rozwiązania stosowane w technice strzelniczej.

Podczas konferencji na stanowisku firmy prezentowana była wersja demonstracyjna najnowszego produktu WellsCtrl.Tech.


Logo WellsCtrl.Tech

Geneza projektu WellsCtrl.Tech ma związek z często spotykanym, nie tylko w Polsce, złym stanem podziemnej infrastruktury wodociągowej. Stan ten przekłada się w szczególności na rosnącą energochłonność poboru wód podziemnych oraz kapitałochłonność wynikającą z konieczności odbudowy infrastruktury o kluczowym znaczeniu gospodarczym i społecznym.

WellsCtrl.Tech to aplikacja dedykowana dla zbiorowych i indywidualnych użytkowników studni głębinowych. Celem aplikacji jest ocena sprawności hydraulicznej obiektu technicznego, a w szczególności skuteczności współdziałania studni z warstwą wodonośną – z jednej strony, oraz głębinowym agregatem pompowym – z drugiej strony.Powstająca aplikacja, na podstawie danych archiwalnych oraz bieżących parametrów eksploatacyjnych, dokonywać będzie oceny diagnostycznej ujęcia głębinowego, w tym np. jego ewentualnych uszkodzeń czy też stopnia zaawansowania procesów degradacyjnych. Dla poprawy warunków pracy oraz wzrostu niezawodności sugerować będzie użytkownikowi działania mające na celu ograniczenie tempa starzenia obiektu technicznego, a nawet zapobiegające awarii. W przypadku zaawansowanej degradacji obiektu technicznego, wskazywać będzie na zastosowanie optymalnych środków zaradczych, czy działań podnoszących efektywność produkcji oraz ograniczających uciążliwość dla środowiska naturalnego.

Efektem wdrożenia projektu WellsCtrl.Tech ma być wzrost niezawodności, zmniejszenie energochłonności oraz kapitałochłonności w branży wodociągowej i energetyce.Projekt realizowany jest we współpracy z dr inż. Krzysztofem Polakiem, pracownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Oprócz prezentacji produktu na stanowisku promocyjnym, zaprezentowano go także przy okazji wystąpienia dr inż. Krzysztofa Polaka, który wygłosił referat na temat systemu oceny parametrów hydraulicznych otworów studziennych. W wystąpieniu tym wziął również udział Prezes Zarządu firmy BFirst.Tech – Tomasz Wilczyński, który przybliżył słuchaczom działanie samego produktu, jak i dotychczasowej działalności firmy.Szkoła Górnictwa Odkrywkowego jest doskonałą okazją do spotkania różnych środowisk związanych z branżą górnictwa odkrywkowego. Dzięki temu stwarza okazję do poszerzania wiedzy, a także dzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Co roku pokazuje jak wiele zmian zachodzi w górnictwie odkrywkowym. Udowadnia, że jedynie podążanie za postępem technologicznym i innowacyjne podejście do górnictwa jest w stanie utrzymać konkurencyjność firm na rynku.