Innowacyjność w firmie

Kreacja wizerunku technologii innowacji

Zawartość artykułu

Współczesny świat charakteryzuje nieustanny postęp technologiczny. Niemal codziennie można usłyszeć o nowych produktach, usługach, metodach itp. Bardzo często używa się w stosunku do nich określenia „innowacyjny”. Słowo „innowacyjny” można odnieść również w stosunku do przedsiębiorstw, które coraz częściej określają się tym mianem. Co oznacza innowacyjność w przedsiębiorstwie i jak ją kreować, o tym więcej w dzisiejszym artykule.

Czym jest innowacyjność?

Pod pojęciem innowacyjności kryje się „zbiór kompetencji organizacji do nieustannego odkrywania źródeł innowacji, absorbcji innowacji z zewnątrz i generowania własnych innowacji, ich implementacji i dyfuzji (in. upowszechnienia). Mówiąc prościej, jest to umiejętność generowania nowych pomysłów, chęć ulepszania, tworzenia czegoś nowego, a następnie wdrażanie tych nowości i ich komercjalizacja. Innowacyjność przejawia się w nieszablonowym myśleniu, szukaniu rozwiązań i wyjściu poza ramy codziennej rutyny.

Zapewne każdy zna firmy takie jak Apple, Google czy Microsoft. Niewątpliwie są to firmy, które dzięki swojej innowacyjności odniosły ogromny, światowy sukces. Świadczy to o tym, że świat jest otwarty na innowacje, a zapotrzebowanie na nie jest coraz większe. Oznacza to również, że przedsiębiorstwa, które nie będą podążać drogą innowacji, mogą stracić swoją konkurencyjność, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że za kilka lat przestaną istnieć. Czy zatem firmy, które nie mają tak charyzmatycznego lidera jak Steve Jobs lub nie posiadają kapitału równego kapitałowi Google’a mają szansę stać się innowacyjnymi? Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK! Innowacyjność nie jest bowiem cechą wybrańców. Innowacyjność to postawa, którą każdy może w sobie ukształtować.

Podstawa to postawa

Niektórzy ludzie są urodzonymi innowatorami. Wymyślanie nowych pomysłów przychodzi im z niezwykłą łatwością. Co jednak z osobami, które spędzają godziny nad wymyśleniem czegoś nowego, podczas gdy efekty wciąż są niezadowalające? Dla takich osób mamy jedną radę: grunt to nastawienie! Innowacyjność bowiem to przede wszystkim postawa, którą można w sobie wypracować. Najważniejsze w byciu innowacyjnym to otwartość. To ona jest motorem do tworzenia innowacji. Nie wymyślimy bowiem nic nowego powtarzając codziennie te same czynności, zamykając się na jakikolwiek kontakt z otoczeniem.

Tu pojawia się kolejny ważny element w kreowaniu innowacyjności, mianowicie kontakt. Wiele pomysłów pochodzi z zewnątrz, są konsekwencją rozmów z innymi ludźmi. Dlatego tak ważne jest by spędzać z nimi czas, rozmawiać, poznawać ich opinie na różne tematy. W ten sposób możemy wyzwolić w sobie coś, co może skutkować nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Dlatego też, chcąc kreować innowacyjność w przedsiębiorstwie, należy zacząć od zmiany swojego nastawienia.

„Architekci innowacyjności”

Kluczową rolę w kreowaniu innowacyjności w przedsiębiorstwie pełnią liderzy – nazwani „architektami innowacyjności” w książce o tym samym tytule autorstwa Thomasa Wedell-Wedellsborga i Paddy’ego Millera. Według autorów głównym zadaniem lidera jest stworzenie w przedsiębiorstwie kultury innowacyjności, tj. warunków, w których kreatywność będzie nieodłącznym elementem pracy każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Autorzy wskazują tu na popełniany często błąd, jakim jest chwilowa chęć stworzenia czegoś innowacyjnego. Organizuje się wówczas „burze mózgów”, wysyła pracowników na warsztaty, które zaowocować mają nowymi pomysłami. Często jednak efekty są zupełnie inne. Pracownicy wracają do pracy, w której codziennie wykonują to samo, przez co ich kreatywność jest zabijana. Dlatego też tak ważne jest wypracowanie kultury innowacyjności, która na co dzień będzie sprzyjała tworzeniu innowacji. Może się ona przejawiać w sposobie organizacji pracy, wyrobieniu nowych nawyków, praktyk i rytuałów, które będą pomocne w wyzwalaniu nowych pomysłów.

Kolejnym zadaniem, jakie stoi przed kadrą zarządzającą jest umiejętność motywowania i wspierania swoich pracowników. Lider powinien być dla swojego zespołu przewodnikiem, który potrafi wzbudzić w nim kreatywność i zmobilizować go do generowania nowych pomysłów. W tym celu autorzy książki stworzyli „kanon pięciu podstawowych zachowań innowacyjnych”, do których należą: koncentracja, kontakt, modyfikacja, selekcja oraz dyplomacja. Wszystkie te zachowania powinny być wspierane przez wytrwałość we wprowadzaniu innowacyjności na co dzień. Wprowadzenie w firmie tzw. „modelu 5+1” wpływa znacząco na ukształtowanie wśród pracowników postawy innowacyjności. Dzięki niemu tworzenie nowych pomysłów nie będzie jednorazowym działaniem, ale na stałe wpisze się w system firmy.

Zarządzanie innowacyjnością

Innowacje nabierają coraz większego znaczenia. W wielu przedsiębiorstwach tworzone są osobne działy zajmujące się działaniami innowacyjnymi firmy. Dlatego też ważnym aspektem w kreowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa jest wprowadzenie w nim procesu zarządzania innowacyjnością.

Poniższy rysunek prezentuje cztery filary, z których powinien składać się proces zarządzania innowacyjnością według Instytutu Innowacyjności Polska.

Innowacyjność zarządzanie. Zarządzanie innowacyjnością składa się z czterech elementów: Diagnostyka innowacji, Zarządzanie innowacją, Wdrażanie innowacji, Finansowanie innowacji
Rys. 1 Filary procesu zarządzania innowacyjnością wg. Instytutu Innowacyjności Polska

Pierwszym i najważniejszym filarem w zarządzaniu innowacyjnością jest diagnoza. Przez diagnozę rozumie się określenie dotychczasowego poziomu innowacyjności firmy, a także analizę jej środowiska pod względem zdolności do tworzenia innowacji. Diagnozę można przeprowadzić samemu, bądź zlecić firmie zewnętrznej tzw. audyt innowacyjności.

W drugim kroku należy stworzyć strukturę organizacyjną oraz procesy, które umożliwią wdrożenie w firmie procesu tworzenia innowacyjnych pomysłów.

Kolejnym krokiem jest generowanie nowych pomysłów, a także zarządzanie procesem realizacji danych projektów.

Ostatni filar zarządzania innowacyjnością stanowi określenie sposobu finansowania innowacji. Źródła finansowania mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych (dotacje, inwestorzy itp.).

Proces zarządzania innowacyjnością jest konieczny, jeśli przedsiębiorstwo chce skutecznie realizować innowacje. Umożliwia on efektywne nadzorowanie realizacji innowacji, pozwala mierzyć stopień innowacyjności firmy, czy też kontrolować wydatki ponoszone w tym obszarze. Wprowadzenie w firmie tego procesu pokazuje, jak wysoką rangę stanowią w niej innowacje.

Podsumowanie

Bez wątpienia innowacje to temat, który nabiera coraz większego znaczenia. Wysoki poziom informatyzacji i postępu technologicznego sprawia, że zapotrzebowanie na innowacje jest coraz większe. Dlatego też, aby utrzymać się na rynku, firmy powinny podążać drogą innowacyjności i kształtować w sobie tę cechę. Istotną rolę w tym procesie odgrywa lider, który jako „architekt innowacyjności” ma za zadanie stworzyć w przedsiębiorstwie system, który na co dzień będzie wyzwalał w pracownikach kreatywne pomysły. Dodatkowo powinien on być swego rodzaju przewodnikiem, który motywuje swój zespół do twórczego działania. Kreowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie jest zatem nieustannym procesem realizowanym każdego dnia. Istnieją jednak rozwiązania, które wspierają zarządzanie procesami, takie jak produkt Data Engineering. Wykorzystuje on nowoczesne technologie IoT do zbierania i analizowania informacji w konsekwencji umożliwiając podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w firmie.

Bibliografia

[1] https://www.instytutinnowacyjnosci.pl/

[2] http://it-manager.pl/kultura-innowacyjnosci/

[3] Miller P., Wedell-Wedellsborg T., „Architekci Innowacyjności”