Sztuczna inteligencja w coraz większym tempie przybliża możliwości maszyn do ludzkich. Duże zainteresowanie zagadnieniem sprawia, że w ostatnich latach wiele dziedzin nauki zaliczyło duży skok rozwojowy.

Jednym z celów sztucznej inteligencji jest umożliwienie maszynom obserwowania otaczającego je świata w sposób podobny do ludzkiego. Jest to możliwe poprzez zastosowanie sieci neuronowych – matematycznych struktur, które w swojej podstawie inspirują się naturalnymi neuronami znajdującymi się w nerwach i mózgu człowieka.


Z pewnością wielokrotnie doświadczyłeś obecności sieci neuronowych w życiu codziennym, przykładowo w:

  • wykrywaniu i rozpoznawaniu twarzy na zdjęciach w smartfonie,
  • rozpoznawaniu komend głosowych przez wirtualnego asystenta,
  • autonomicznych samochodach.
 

Potencjał sieci neuronowych jest ogromny. Wymienione wyżej przykłady stanowią zaledwie ułamek obecnych zastosowań. Są one jednak związane ze szczególną klasą sieci neuronowych, zwanych konwolucyjnymi, CNN, bądź ConvNet (Convolutional Neural Networks).


Przetwarzanie obrazu za pomocą sieci neuronowych


Aby przybliżyć zagadnienie konwolucyjnych sieci neuronowych, skoncentrujemy się na ich najczęstszym zastosowaniu, czyli przetwarzaniu obrazu. CNN to algorytm, który może pobrać obraz wejściowy i sklasyfikować go wedle predefiniowanych kategorii (np. rasy psa). Jest to możliwe dzięki przypisaniu wag różnym kształtom, strukturom, obiektom.

 

Sieci konwolucyjne poprzez trening są w stanie nauczyć się, jakie cechy szczególne obrazu pomagają w jego klasyfikacji. Ich przewagą nad standardowymi sieciami głębokimi jest większa skuteczność w wykrywaniu zawiłych zależności w obrazach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu filtrów badających zależności pomiędzy sąsiednimi pikselami.Każdy obraz jest macierzą wartości, których liczba jest proporcjonalna do jego szerokości i wysokości w pikselach. W przypadku obrazów RGB obraz cechują trzy kolory podstawowe, więc każdy piksel reprezentowany jest przez trzy wartości. Zadaniem ConvNet jest redukcja rozmiaru obrazu do lżejszej formy bez utraty wartościowych cech, czyli tych które niosą informacje kluczowe dla klasyfikacji.

CNN złożona jest z dwóch kluczowych warstw. Pierwszą z nich jest warstwa konwolucyjna.Powyższa animacja przedstawia obraz RGB oraz poruszający się po nim filtr o rozmiarze 3x3x3 i zdefiniowanym kroku. Krok to wartość w pikselach, o którą przesuwa się filtr. Może zostać zastosowany „zero padding”, czyli wypełnienie zerami (białe kwadraty). Taki zabieg pozwala na zachowanie większej ilości informacji, kosztem wydajności.

Kolejne wartości macierzy wyjściowej obliczane są w następujący sposób:

  • mnożenie wartości w danym fragmencie obrazu przez filtr (po elementach),
  • sumowanie obliczonych wartości dla danego kanału,
  • sumowanie wartości dla każdego kanału z uwzględnieniem biasu (w tym przypadku równego 1).
 

Warto zwrócić uwagę, że wartości filtru dla danego kanału mogą się od siebie różnić. Zadaniem warstwy konwolucyjnej, w przypadku pierwszej warstwy, jest wyodrębnienie cech, takich jak krawędzie, kolory, gradienty. Im więcej warstw, tym bardziej skomplikowane cechy zostaną wyznaczone.

 

Analogicznie do warstw zwykłej sieci, po warstwie konwolucyjnej występuje warstwa aktywacyjna (najczęściej funkcja ReLU), wprowadzająca nieliniowość do sieci.

 

Druga warstwa jest nazywana łączącą (pooling layer). Jej zadaniem jest zmniejszenie wymiarów cech konwolucyjnych, wyznaczonych w poprzedniej warstwie, przy zachowaniu kluczowych cech. Odpowiada również za redukcję szumu. Najpopularniejszą metodą jest „max pooling”.Operacja łączenia przebiega w sposób zbliżony do stosowanego w warstwie konwolucyjnej. Definiowany jest filtr oraz krok. Kolejne wartości macierzy wyjściowej są maksymalną wartością objętą filtrem.

 

Wymienione warstwy stanowią razem jedną warstwę sieci konwolucyjnej. Po zastosowaniu wybranej ilości warstw otrzymana macierz zostaje spłaszczona i stanowi wejście do standardowej sieci neuronowej, stworzonej z w pełni połączonych warstw. Pozwala to na nauczenie algorytmu nieliniowych zależności pomiędzy cechami wyznaczonymi przez warstwy konwolucyjne.

 

Ostatnią warstwą sieci jest warstwa Soft-Max, pozwalająca na uzyskanie wartości prawdopodobieństw przynależności do poszczególnych klas (na przykład prawdopodobieństwo, że na obrazie znajduje się kot). W trakcie treningu są one porównywane z pożądanym wynikiem klasyfikacji w zastosowanej funkcji kosztu, a następnie poprzez algorytm wstecznej propagacji sieć dostosowuje swoje wagi w celu zminimalizowania błędu.


Konwolucyjne sieci neuronowe są ważnym elementem rozwoju uczenia maszynowego. Przyczyniają się do postępu automatyzacji i pozwalają rozszerzyć ludzkie zdolności percepcji. Ich możliwości będą stale rosnąć wraz z mocą obliczeniową komputerów i ilością dostępnych danych.


Źródła:

[1] https://medium.com/@raycad.seedotech/convolutional-neural-network-cnn-8d1908c010ab

[2] https://medium.com/@RaghavPrabhu/understanding-of-convolutional-neural-network-cnn-deep-learning-99760835f148

[3] https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53